Schoolgirl Strikers Animation Channel

Schoolgirl Strikers Animation Channel

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

ในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนสตรีเอกชน โกริวคัง ได้มีหน่วยพิเศษที่คัดเลือกนักเรียนหญิงที่เรียกว่า Striker คอยรับมือจากศัตรู “โอบุริ”